πολιτική προστασίας απορρήτου

πολιτική προστασίας απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ : 

Το zoomi.gr είναι ευαισθητοποιημένο στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, σε ότι αφορά το είδος των προσωπικών δεδομένων που το zoomi.gr συλλέγει, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί και τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του zoomi.gr , διέπεται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και την ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η περιήγηση στo zoomi.gr , συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, καθώς και της Πολιτικής για τα Cookies. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε κάθε πληροφορία που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. Το zoomi.gr ενεργεί ως υπεύθυνο επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς τού χορηγείτε όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό του τόπο ή όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί του.

Μπορείτε να αρνηθείτε να χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα (εξαιρουμένων αυτών που σχετίζονται με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο που κατά κανόνα συλλέγονται όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο), ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να μην αποδίδουν σωστά.

Στόχος του zoomi.gr , είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να συνάδουν με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, να είναι ακριβή, πλήρη και να υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

Το zoomi.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

1. επειδή έχετε χορηγήσει τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας

2. επειδή οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα στον χρήστη και στο zoomi.gr

3. επειδή το zoomi.gr υποχρεούται εκ του νόμου να το πράξει

4. επειδή το zoomi.gr έχει ορισμένο έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει :

Α. Την ανάληψη ενεργειών και παροχή υπηρεσιών κατόπιν αιτήματός σας (μέσω email, τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.), πριν ή ανεξάρτητα από τη σύναψη σύμβασης (π.χ. προκειμένου να απαντήσουμε σε ερώτημα ή σχόλιό σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη δραστηριότητά σας στον διαδικτυακό μας τόπο).

Β. Την εκπόνηση ερευνών αγοράς, εφόσον συναινέσετε να συμμετάσχετε σε μία τέτοια έρευνα, απευθείας από το zoomi.gr ή από εξωτερικό συνεργάτη.

Γ. Τη βελτίωση της εμπειρίας σας στον διαδικτυακό μας τόπο, του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά σας.

Δ. Τη διερεύνηση παραβίασης διάταξης νόμου, κανόνα ή κανονισμού, των όρων και πολιτικών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειάς μας, των χρηστών ή τρίτων.

Ε. Τη συμμόρφωση του zoomi.gr με νομική υποχρέωσή του (π.χ. αποκάλυψη που επιτάσσεται από τον νόμο, κανονισμό ή δικαστική απόφαση).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

Το zoomi.gr δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ούτε προτίθεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε, με την εξαίρεση εξωτερικών συνεργατών που ενεργούν για λογαριασμό του, ως εκτελούντες την επεξεργασία, και τη συνδράμουν στη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού τόπου/βάσης δεδομένων, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς). Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν επίσης δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο. Σε περίπτωση που το zoomi.gr υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, το zoomi.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ θα σας δοθεί μία σαφής επιλογή άσκησης των δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των δεδομένων σας. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ :

Το zoomi.gr απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον διαδικτυακό μας τόπο, το zoomi.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, δε θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα διατηρήσουμε τα προσωπικά του δεδομένα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ :

Ο διαδικτυακός τόπος του zoomi.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners και εν γένει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο zoomi.gr . Τέτοιοι σύνδεσμοι σάς παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων, καθώς και εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς επεξεργασίας. Το zoomi.gr δεν εγγυάται, δε δίνει καμία υπόσχεση ούτε φέρει ευθύνη για την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, πληρότητα ή ενημερότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους, για την ποιότητα των υπηρεσιών τους ή για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τους τόπους αυτούς. Σας καλούμε να είσαστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους και πολιτικές (απορρήτου, Cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

Το zoomi.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας και την αποτροπή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή παραβίασης αυτών. Ωστόσο, το zoomi.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων από πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

Το zoomi.gr θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, εκτός εάν η ελληνική νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: α. όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, β. όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται το zoomi.gr σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που τη βαρύνει, γ. όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ :

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συγκεκριμένες περιστάσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, το δικαίωμα ανάκλησης χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το zoomi.gr ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zoomi.gr

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ :

Το zoomi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής. Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε το zoomi.gr και/ή να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής μας, η οποία έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.